فیلتر

Hybrid of topological derivative-based level set method and isogeometric analysis for structural topology optimization

مقالهمقاله انگلیسی
13- M. Roodsarabi, M. Khatibinia, S.R. Sarafrazi
Steel and Composite Structures, 21(6) 1389-1410
سال انتشار : 2019

روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی

مقالهمقاله فارسی
محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، تبریز، 1397
سال انتشار : 2017

روش رهایی پویا با میرایی متمرکز

مقالهمقاله فارسی
سیده فاطمه لبافی، سیدرضا سرافرازی
مجله عمران مدرس، دوره17، شماره3، ص 145-155، 1396
سال انتشار : 2017

Comparison of viscous and kinetic dynamic relaxation methods in form-finding of membrane structures

مقالهمقاله انگلیسی
S.F. Labbafi, S.R Sarafrazi, T.H.K. Kang
Advances in Computational Design, 2(1) 71-87
سال انتشار : 2017

A novel approach to the form-finding of membrane structures using dynamic relaxation method

مقالهمقاله انگلیسی
S.F. Labbafi, S.R Sarafrazi, H. Gholami, T.H.K. Kang
Advances in Computational Design, 2(3), 123-141
سال انتشار : 2017

Isogeometric Topology Optimization of Structures Using Level Set Method Incorporating Sensitivity Analysis

مقالهمقاله انگلیسی
M. Roodsarabi, M. Khatibinia, S.R. Sarafrazi
International Journal Of Optimization In Civil Engineering, 6(3):405-422
سال انتشار : 2016

بررسی مشخصات میل‌مهارهای مصرفی در اتصالات کف ستون سازه‌های فولادی شهر بیرجند

مقالهمقاله کنفرانسی
س.ر سرافرازی، ث. بخشی و ف. حقیقی‌پور
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393
سال انتشار : 2014

Static and dynamic nonlinear analysis of steel frame with semi-rigid connections

مقالهمقاله انگلیسی
M. Rezaiee-Pajand, M. Bambaeechee and S.R. Sarafrazi
International Journal of Engineering, vol. 24(3), pp. 203-220
سال انتشار : 2011

Nonlinear dynamic structural analysis using dynamic relaxation with zero damping

مقالهمقاله انگلیسی
M. Rezaiee-Pajand and S.R. Sarafrazi
Computers and Structures, vol. 90, No. 13-14,pp.1274-1285.
سال انتشار : 2011

Improving stability domains of the implicit higher order accuracy method

مقالهمقاله انگلیسی
M. Rezaiee-Pajand, S.R. Sarafrazi and M. Hashemian
International Journal for Numerical Methods in Engineering, No. 88,pp 880–896.
سال انتشار : 2011

رابطه سازي سه جزء مثلثي براي صفحه ي خمشي

مقالهمقاله فارسی
محمد رضايي پژند، سيد رضا سرافرازي، ياسر صادقي
مجله مدل سازي در مهندسي، سال هشتم، شماره 23 ، زمستان 1389
سال انتشار : 2010

تابع‌اولیه‌گیری عددی برای تحلیل پویای سازه‌ها

پایان نامه
سیدرضا سرافرازی
پایان‌نامه دکتری سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سال انتشار : 2010

Nonlinear structural analysis using dynamic relaxation method with improved convergence rate

مقالهمقاله انگلیسی
M. Rezaiee-Pajand and S.R. Sarafrazi
International Journal of Computational Methods, vol. 7, pp. 1-28
سال انتشار : 2010

A mixed and multi-step higher-order implicit time integration family

مقالهمقاله انگلیسی
M. Rezaiee-Pajand and S.R. Sarafrazi
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, vol. 224, pp. 2097-2108
سال انتشار : 2010

مهندسي سيستمها (سامانه‌ها) و بهينه‌سازي

کتاب
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
سال انتشار : 2003

وارد كردن اثر برش در اجزاي تيري و صفحه‌اي نازك

مقالهمقاله فارسی
محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
مجله اميركبير، سال يازدهم، شماره 42، ص 147-130
سال انتشار : 2000

بررسي توزيع تنش در فك پايين با تغيير ناحيه جوش (Bitting) در پروتز كامل به روش اجزاي محدود

مقالهمقاله فارسی
جعفر رستمیان، اسماعیل شریفی، محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
مجله دندانپزشكي، دوره 12، شماره 4، ص 21-9،1379
سال انتشار : 2000

يك جزءصفحه خمشي براي تحليل صفحه‌هاي نازك و نيمه ضخيم

مقالهمقاله کنفرانسی
م. رضايي پژند و س.ر. سرافرازي
اولين كنفرانس علمي- تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، جلد 1، ص 46-39، 1378
سال انتشار : 1999

مشكلات و راه حلهاي فرهنگي ساختمانهاي بلند مرتبه

مقالهمقاله کنفرانسی
سیدرضا سرافرازي و جواد مروتي
نخستين همايش ملي ساختمانهاي بلند در ايران،جلد 1، ص 176-170 ، 1376
سال انتشار : 1997

تحلیل صفحه‌های خمشی با نگره رایزنر-میندلین

پایان نامه
سیدرضا سرافرازی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سال انتشار : 1997