نوع

تابع‌اولیه‌گیری عددی برای تحلیل پویای سازه‌ها

پایان نامه
سیدرضا سرافرازی
پایان‌نامه دکتری سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سال انتشار : 2010

تحلیل صفحه‌های خمشی با نگره رایزنر-میندلین

پایان نامه
سیدرضا سرافرازی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سال انتشار : 1997