نوع

بررسی مشخصات میل‌مهارهای مصرفی در اتصالات کف ستون سازه‌های فولادی شهر بیرجند

مقالهمقاله کنفرانسی
س.ر سرافرازی، ث. بخشی و ف. حقیقی‌پور
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393
سال انتشار : 2014

يك جزءصفحه خمشي براي تحليل صفحه‌هاي نازك و نيمه ضخيم

مقالهمقاله کنفرانسی
م. رضايي پژند و س.ر. سرافرازي
اولين كنفرانس علمي- تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، جلد 1، ص 46-39، 1378
سال انتشار : 1999

مشكلات و راه حلهاي فرهنگي ساختمانهاي بلند مرتبه

مقالهمقاله کنفرانسی
سیدرضا سرافرازي و جواد مروتي
نخستين همايش ملي ساختمانهاي بلند در ايران،جلد 1، ص 176-170 ، 1376
سال انتشار : 1997