نوع

مهندسي سيستمها (سامانه‌ها) و بهينه‌سازي

کتاب
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
سال انتشار : 2003