نوع

روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی

مقالهمقاله فارسی
محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، تبریز، 1397
سال انتشار : 2017

روش رهایی پویا با میرایی متمرکز

مقالهمقاله فارسی
سیده فاطمه لبافی، سیدرضا سرافرازی
مجله عمران مدرس، دوره17، شماره3، ص 145-155، 1396
سال انتشار : 2017

رابطه سازي سه جزء مثلثي براي صفحه ي خمشي

مقالهمقاله فارسی
محمد رضايي پژند، سيد رضا سرافرازي، ياسر صادقي
مجله مدل سازي در مهندسي، سال هشتم، شماره 23 ، زمستان 1389
سال انتشار : 2010

وارد كردن اثر برش در اجزاي تيري و صفحه‌اي نازك

مقالهمقاله فارسی
محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
مجله اميركبير، سال يازدهم، شماره 42، ص 147-130
سال انتشار : 2000

بررسي توزيع تنش در فك پايين با تغيير ناحيه جوش (Bitting) در پروتز كامل به روش اجزاي محدود

مقالهمقاله فارسی
جعفر رستمیان، اسماعیل شریفی، محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
مجله دندانپزشكي، دوره 12، شماره 4، ص 21-9،1379
سال انتشار : 2000