محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
مجله اميركبير، سال يازدهم، شماره 42، ص 147-130
Publication year: 2000

چکیده:

در این مقاله یک روش برای وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای ارائه می گردد. روش مزبور در اجزای تیری منجر به ماتریس سختی دقیق می شود. برای وارد کردن اثر برش در صفحه های خمشی نازک، یک جزء چهار گرهی در نظر گرفته شده است. اثر تغییر شکلهای برشی بآسانی در این جزء وارد می گردد. با این حال، جزء صفحه ای نازک دارای ضعفهایی است که در پاره ای مسایل سبب بروز مشکل می گردد. این گونه ضعفها نیز بررسی شده اند.

کلمات کلیدی:

اجزای تیری, اجزای صفحه ای, صفحه های خمشی نازک