م. رضايي پژند و س.ر. سرافرازي
اولين كنفرانس علمي- تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، جلد 1، ص 46-39، 1378
Publication year: 1999