محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، تبریز، 1397
Publication year: 2017

چكيده:

ارزیابی جزءها برای اطمینان از دستيابي به پاسخ‌هاي درست در روش اجزای محدود ضروري مي‌باشد. به طور معمول، این کار بر روی نمودار همگرایی و به صورت کیفی انجام می‌پذيرد. در این مقاله، راهکارهایی پيشنهاد خواهد شد که بتوانند سرعت، یکنوايی و حد نهایی همگرایی پاسخ‌ها را افزون بر مقدار خطا، وارد فرآیند ارزیابی کنند. ‌بر پایه نمره‌های جزء در آزمون‌های گوناگون، روش نویسندگان درجه‌ شایستگی جزء را به دست می‌دهد. افزون بر این‌ها، آزمون‌های سنگ نشانه‌ صفحه‌ خمشی دسته‌بندی خواهند شد. همچنين، جزء نوینی رابطه‌سازی می‌شود و شیوه‌ ارزیابی پیشنهادی بر روی آن اجرا می‌گردد. نتیجه‌ نهايی کار، پيشنهاد روش کمّی درجه‌ ‌شایستگی به جای شیوه‌ سنتی کیفی سنجش توانايی‌های جزء‌های صفحه خمشی خواهد بود.

کلمات كليدي:

جزء محدود صفحه‌ خمشي، درجه‌ شايستگي، ارزيابي جزء، مسأله‌ سنگ نشانه.