سیدرضا سرافرازی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
Publication year: 1997