جعفر رستمیان، اسماعیل شریفی، محمد رضايي پژند و سیدرضا سرافرازي
مجله دندانپزشكي، دوره 12، شماره 4، ص 21-9،1379
Publication year: 2000

چکیده:

در اين بررسي نحوه توزيع تنش در فك پايين با توجه به تغيير محل تماس هاي دنداني در وضعيت CR مورد بررسي قرار گرفته است. روش به كار رفته روش اجزاي محدود سه بعدي مي باشد كه در تحليل سازه هاي پيچيده مهندسي كاربرد وسيعي دارد.
براي اين منظور، الگوي سه بعدي از فك پايين به همراه ساختمان هاي حمايت كننده از دنچر مانند نسج نرم باقي مانده روي استخوان متراكم و استخوان اسفنجي تهيه شد، سپس نحوه توزيع تنش با توجه به محل تماس هاي دنداني مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد:
محل تمركز تنش فشاري و كششي حداكثر در زاويه فك در قسمت قدامي سركنديل قرار دارد كه در شرايط مختلف تماسي محل آن تغيير نمي كند. با وجود اين، هرچه نقاط تماس دنداني قدامي تر قرار گيرد؛ ميزان تنش هاي كششي و فشاري افزايش مي يابد. در شرايط تماسي مختلف ناحيه فورامن مانديبولر زير اثر تنش هاي كشش و فشاري بسيار كم قرار دارد.

 

کلمات کلیدی:

بيومكانيك، پروتز كامل، روش اجزاي محدود