محمد رضايي پژند، سيد رضا سرافرازي، ياسر صادقي
مجله مدل سازي در مهندسي، سال هشتم، شماره 23 ، زمستان 1389
Publication year: 2010

چکیده:

سخن در باره ي تحليل صفحه ي خمشي با روش اجزاي محدود مي باشد. با وجود نوآوريهاي علمي فراوان كه تاكنون به دست آمده است، پيشرفت پژوهشي جديد در اين زمينه كاري بسيار دشوار مي باشد. با اين حال، سه جزء نوي مثلثي براي تحليل صفحهي خمشي در اين مقاله رابطه سازي مي شود. آزمو ن هاي وصله ي يك و چند جزئي براي جزءهاي پيشنهادي به كار مي رود. همچنين، با برنامه ي رايانه اي نويسندگان، مسألههاي گوناگوني با اين جزء ها تحليل خواهد شد. افزون بر اين ها، پاسخهاي سه جزء پيشنهادي با نتيجه هاي پژوهشگران ديگر و نيز جواب هاي دقيق مقايسه مي گردد. يافته هاي اين مقاله آشكار مي كند كه جزء هاي جديد تو انايي رسيدن به پاسخ دقيق را بهخوبي دارند. بايد افزود، يكي از سه جزء پيشنهادي داراي بهترين روند همگرايي است.

 

کلمات کلیدی:

صفحه ي خمشي، همگرايي، تابع هاي شكل، ماتريس كرنش، ماتريس سختي، آزمون وصله، نقطه ي گوس.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + نوزده =