س.ر سرافرازی، ث. بخشی و ف. حقیقی‌پور
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393
Publication year: 2014